เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอินทผลัมของสวนอินทผลัมนิ่มนุชมีความเที่ยงตรงเชื่อถือได้จึงกำหนดรหัสประจำต้นอินทผลัมที่ปลูกทั้งหมดโดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษประกอบกับตัวเลขดังนี้
ภาษาอังกฤษสองตัวแรกหมายถึงพันธ์อินทผลัม ได้แก่
BH  หมายถึง พันธ์บาฮี
KL   หมายถึง พันธ์เคแอล ๑
หมายถึง เพาะจากเมล็ด อ่านทั้งหมด  ดูภาพผังปลูกต้นอินทผลัม
1