สวนอินทผลัมนิ่มนุชตั้งเป้าหมายการบริหารจัดการสวนภายใต้หลักการพอเพียง พึ่งตนเอง และนำวัสดุสิ่งเหลือใช้ที่มีอยู่ในสวนมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้วางแผนการบริหารจัดการด้านต่างๆไว้ดังนี้ อ่านทั้งหมด