แรงงานด้านการเกษตรในปัจจุบันไม่ค่อยมี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากคนที่เคยมีอาชีพรับจ้างทำงานในแปลงเกษตรมักมีอายุมากไม่สามารถทำงานได้ ประกอบกับคนรุ่นใหม่ที่สามารถทำงานได้ก็มักจะเรียนหนังสือเพื่อจะประกอบอาชีพที่ไม่ใช่การเกษตร  จึงไม่มีความต้องการที่จะทำงานใช้แรงงานในภาคการเกษตร  อ่านทั้งหมด