สวนอินทผลัมนิ่มนุชได้ออกแบบและวางระบบน้ำให้กับต้นอินทผลัม โดยใช้แผนภูมิท่อในการคำนวณหาขนาดท่อและสเปคของเครื่องปั้มน้ำ หลังจากดำเนินการเสร็จและได้ทดลองระบบมาประมาณ ๒ สัปดาห์ เห็นว่าระบบน้ำที่ได้ทำนั้นใช้การได้ดีและมีคุณภาพ จึงบันทึกขั้นตอนวิธีการออกแบบและการดำเนินการไว้ เพื่อป้องกันการหลงลืมเมื่อระยะเวลาผ่านไปนานๆ และใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการดูแล ซ่อมแซมเมื่อมีการชำรุดบกพร่องของระบบในอนาคต จึงได้นำบทความซึ่งเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบและการวางระบบอย่างรวบรัดนั้นมาเก็บไว้บนเว็บไซต์เพื่อป้องกันการสูญหาย และอาจเป็นประโยชน์กับผู้ที่กำลังสนใจที่จะวางระบบน้ำในแปลงเกษตรของตนเองได้ทดลองออกแบบและลงมือทำของตนเอง เพื่อลดเวลาในการให้น้ำให้ปุ๋ยและนำเวลาที่ลดได้นั้นไปบริหารจัดการอย่างอื่น และยังทำให้พืชของตนเองให้ผลผลิตที่มีคุณภาพมากขึ้น ขายได้ราคาดี ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึั้นอีกด้วย ขอนำถ้อยคำของผู้ที่ผู้เขียนได้ศึกษาเรียนรู้ระบบน้ำมากล่าวไว้ในที่นี้ให้เป็นสิ่งที่ควรคำนึงในการวางระบบน้ำว่า "การทำให้น้ำไหลนั้นไม่ยาก แต่การทำให้น้ำไหลตามที่ต้องการนั้นยาก" สนใจอ่านเพิ่มเติมหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่