๑. ต้นตัวเมียและต้นตัวผู้แยกกันคนละต้น  ไม่มีต้นไหนมีทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในต้นเดียวกัน

๒.จั่นต้นตัวเมียถ้าไม่ได้รับการผสมเกสรจากต้นตัวผู้จะไม่ติดลูกหรือติดลูกแบบไม่สมบูรณ์

๓.ต้นจากการเพาะเมล็ดไม่สามารถรู้ว่าเป็นต้นตัวผู้หรือต้นตัวเมียจนกว่าจะออกจั่น  อ่านทั้งหมด